Sådan blev ønskeprofilen for Cairn Terrier racen til.
 
På cairngruppens medlemsseminar i 2004 var emnet: mentalbeskrivelse.

Der blev holdt foredrag af en af DKK`S mentalbeskrivere, som meget udførligt satte os ind i, at formålet med beskrivelsen er; at afprøve hundens naturlige reaktionsmønster og ikke det tillærte, derved kommer racens îsande jegî frem .

Man udpegede et udvalg, som fik beføjelse til at udarbejde ønskeprofilen for cairn terrieren. Udvalget blev sammensat på en sådan måde, at de forskellige indgangsvinkler til racen var repræsenteret; Tine Mathari, stod som repræsentant for opdrætterne, Jeanette Clausen bidrog med sit indgående kendskab til træning og problemløsning og Charlotte Mikkelsen med viden om brugshunde og som almindelig hundeejer.

Vi startede med at definere vores udgangspunkt for ønskeprofilen; Racen skal beskrives ud fra dens oprindelige mentalitet, som er nedarvet gennem generationer, ikke ud fra hvad vi kunne ønske den skulle være.
Med dette mål for øje, arbejdede vi os igennem de forskellige tests. Vi havde telefonisk kontakt til en mentalbeskriver, hvor vi kunne hente hjælp til forståelse af visse spørgsmål, som for os kunne forekomme tvetydige.

Som praktiske arbejdsredskaber, havde vi Jeanettes hunde ved hånden. De indgik som prøveklude, når vores meningsforskelle skulle afprøves.
Efter mange gode analyser, kom vi frem til en ønskeprofil, som vi alle 3 kan stå inde for.

Efter at have været forbi racerepræsentanten, blev den sendt til godkendelse i DKK.
Tine Mathari og Jeanette Clausen fremlagde vor ønskeprofil for DKK`s udvalg i 2005.
Den er nu blevet godkendt, og dermed har vi mulighed for at afprøve, hvorvidt den holder i praksis.

For at få tegnet et klart billede, skal vi have vurderet et vist antal hunde. Hvorefter udvalget kan foretage en tilretning af ønskeprofilen, hvis dette viser sig nødvendigt.

Første mulighed for at få sine hunde mentalbeskrevet, bliver week-enden den 14/15- 4 2007.

Ønskeprofilen har vi alle en individuel holdning til. Den eneste der dog kan give os det korrekte billede er ; Cairn Terrieren selv.

På Cairngruppens vegne
Charlotte Mikkelsen

Ønskeprofil

Kontakt - reaktion når der tages kontakt

1

2

3

4

5

Afviser kontakt, knurrer
og/eller bidforsøg.

Undviger kontakt - kryber og trækker sig.

Accepterer kontakt
- er helt uengageret
- trækker sig ikke.

Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret.

Påtrængende kontakt
- anledning mangler
- kan evt. hoppe og gø.

Håndtering - følge med fører

1

2

3

4

5

Vil ikke følge med.

Følger med et stykke.
Evt. i fuld line væk fra TL.

Følger modvilligt med hele vejen.

Følger med uden besvær.

Følger villigt med.

Håndtering - villighed til at lade sig håndtere

1

2

3

4

5

Flugtforsøg / kraftig
trueadfærd.

Kraftige unddragelser /
trusler.

Unddrager sig aktiv håndtering, ingen trueadfærd.

Lader sig håndtere.

Lader sig villigt håndtere.

Leg - lyst til at lege

1

2

3

4

5

Leger ikke.

Leger ikke
viser interesse.

Leger men starter langsomt.
Bliver aktiv

Leger aktivt og starter hurtigt.

Leger meget aktivt. Starter
hurtigt. Svær at afbryde.

Leg - greb

1

2

3

4

5

Griber ikke.

Griber ikke straks
Snuser først på objektet.

Griber forsigtigt eller nipper i objektet.

Griber med hele munden,
tager fat.

Griber straks - målbevidst.

Leg - træk- og kampleg

1

2

3

4

5

Tager ikke fat.

Holder forsigtigt fast slipper og / eller trækker
ikke.

Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen.

Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper.

Hugger direkte fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper. Rusker efter TL slipper.

Jagt - fart

1

2

3

4

5

Starter ikke.

Starter, men afbryder.
Fuldfører ikke.

Når frem. Starter langsomt. Farten øges under
forløbet.

Starter og fuldfører med høj fart.

Starter med meget høj fart. Løber mere end 2 m. forbi.

Jagt - fangst

1

2

3

4

5

Overser bevidst.
Når ikke
frem til byttet.

Tager ikke byttet
Snuser ikke til byttet.

Tager ikke byttet, men
snuser til byttet.

Tager byttet tøvende.

Tager byttet straks.
Målbevidst.

Aktivitetsniveau

1

2

3

4

5

Inaktiv og
uinteresseret.

Opmærksom
- Står, sidder eller ligger.

Går rundt. Evt. snuser, spisergræs eller bider i
pinde under forløbet.

Skifter hurtigt aktivitet,
graver, bider i pinde,
springer op.

Skifter meget hurtigt
mellem aktiviteterne.
Piber, gør, trækker i linen.

Overraskelse - skræk

1

2

3

4

5

Stopper -
kort stop.
Ingen
undvigelser.

Stopper og dukker sig.

Undvigema-nøvre
(uden at vende sig bort).

Flygter højst 5 meter
(vender sig bort).

Flygter mere end 5 meter.

Overraskelse - trusler/aggression

1

2

3

4

5

Ingen
trueadfærd.

En eller to trussels-
handlinger.

Mere end to trussels-handlinger eller vedvarende trusler.

Mange eller vedvarende
trusler med angreb.

Kraftig trueadfærd med
direkte angreb.

Overraskelse - nysgerrighed

1

2

3

4

5

Går frem til dukken, når dukken er lagt ned.

Går frem til dukken, når føreren taler til dukken.

Går frem til dukken, når føreren står ved dukken.

Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem.

Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning

Overraskelse - afreaktion

1

2

3

4

5

Ingen undvige
manøvre.

Går i lille bue 1. gang. Ser til siden 2. gang. Ingen reaktion 3. gang.

Går lille bue 1. gang. Går i lille bue 2. gang. Ser til siden 3. gang.

Strakt line væk fra dukken 1. gang
Går i bue 2. og 3. gang.

Strakt line væk fra dukken
mindst to gange.

Lyd - skræk

1

2

3

4

5

Stopper - kort stop.
Ingen undvigelser.

Stopper og dukker sig.

Undvigemanøvre
(uden at vende sig bort).

Flygter højst 5 meter
(vender sig bort).

Flygter mere end 5 meter.

Lyd - nysgerrighed

1

2

3

4

5

Går frem til pladen, når føreren
rører
ved pladen.
Går ikke frem.

Går frem til pladen, når føreren taler til pladen.

Går frem til pladen, når føreren taler til pladen.

Går frem til pladen, når føreren er gået halvt frem.

Går frem uden hjælp, evt. med lav krops-holdning.

Lyd - modreaktion

1

2

3

4

5

Ingen undvige
manøvre.

Går i lille bue 1. gang Ser til siden 2. gang Ingen reaktion 3. gang.

Går lille bue 1. gang Går i lille bue 2. gang Ser til siden 3. gang.

Strakt line væk fra dukken 1. gang
Går i bue 2. og 3. gang.

Strakt line væk fra dukken mindst to gange.

Spøgelser - skræk

1

2

3

4

5

Viser ingen flugtten-denser.

En eller to flugthand-linger.

Skifter mellem begyndende flugt og kontrol.

Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første
tredjedel.

Flygter i linens længde i momentets første tredjedel

Spøgelser - trusler/aggression

1

2

3

4

5

Ingen trueadfærd.

En eller to trusselshand-linger i en del eller hele forløbet.

Mere end to eller ved-varende trusler i en del af forløbet.

Mange eller vedvarende
trusler med angreb efter den halve afstand.

Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet.

Spøgelser - afreaktion

1

2

3

4

5

Går frem til figuranten, når figuran-ten er dema-skeret.
Kommer ikke frem.

Går frem til figuranten, når
fører taler til figuranten.

Går frem til figuranten, når
fører står ved figuranten.

Går frem til figuranten, når
fører står ved figuranten.

Går frem til figuranten
uden hjælp, evt. med lav
kropsholdning.

Skarp lyd

1

2

3

4

5

Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt.

Reaktionen forsvinder efter de første skud
Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet.

Tilbageværende uro efter flere skud
Kan ikke genoptage
tidligere aktivitet.

Viser stigende flugttendenser efter hvert skud både ved aktivitet og passivitet.

Flygter under aktivitet Forlader evt. pladsen.

Læs mere om Mentalbeskrivelse på DKK's hjemmeside