Sundhedsudvalg for Cairn Terriers registrerede i Dansk Kennel Klub

Baggrund:
Cairngruppen nedsatte i 2002 et Sundhedsudvalg, hvis opgave er at medvirke til, at cairn terrieren også fremover fortsætter med at være en stærk, mental og fysisk sund race med en gennemsnitlig levealder på ca.12 år.

Formål:
Formålet med Cairngruppens Sundhedsudvalg er at arbejde for og medvirke til at højne og bevare sundhedstilstanden  ved at indsamle og registrere helbredsinformationer for DKK-registrerede cairn terriers i Danmark. Skulle det vise sig, at en sygdom stiger i indberetningsantal, er det Sundhedsudvalgets opgave at iværksætte forebyggende foranstaltninger for fremtiden.

Retningslinier for Sundhedsudvalget:
Sundhedsudvalgets oprindelige medlemmer blev udpeget af racerepræsentanterne i samråd med Cairngruppens aktivitetsudvalg.  Sundhedsudvalget er selvsupplerende, men er underlagt Racerepræsentantskabets godkendelse. Det tilstræbes, at én eller flere dyrlæger indgår i Sundhedsudvalget, som medlemmer og faglige konsulenter. Sundhedsudvalget konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, registrator og dyrlægekonsulent. Konstitueringen tilsendes Racerepræsentantskabet og tilføjes Cairngruppens hjemmeside. Sundhedsudvalget er i alle dets forhold ansvarlig overfor Racerepræsentantskabet, og medlemmerne skal altid udvise loyalitet over for racens omdømme.  Sundhedsudvalgets medlemmer har tavshedspligt, hvilken tavshedspligt ikke ophører ved udtrædelse af Sundhedsudvalget.

Økonomi:
 Sundhedsudvalgets kasserer holder regnskab med de indtægter og udgifter, der er forbundet med udvalgets aktiviteter. Der skal være 2 personer, der skal kunne hæve på udvalgets bankkonto. Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet afleveres hvert år til den ansvarshavende racerepræsentant inden den 6. januar. Regnskabet indgår i racens årsregnskab.
Formidling af oplysninger sker skriftligt i forbindelse med racemøder og andre arrangementer, ved artikler i Dansk Terrier Klubs medlemsblad Terrier Nyt og på www.cairn-terrier.dk.

Rammer for udvalgsarbejdet:
Indsamling af data fra tilsluttede opdrættere og ejere:

Indsamling af data fra opdrættere og ejere, der ikke er tilsluttet Sundhedsudvalget:
Opdrættere og ejere, der ikke er tilsluttet Sundhedsudvalgets registreringsordning, kan også indberette sygdomme til udvalget. Alle indberetninger skal som hovedregel være verificeret ved dyrlægeattest eller  -erklæring med angivelse af en diagnose, medens opdrættere kan anvende ovennævnte îOpdrættererklæringî.
Cairn terrier-ejere, der indberetter sundhedsoplysninger til Sundhedsudvalget eller henvender sig til Sundhedsudvalget i andet ærinde, opfordres til også at kontakte deres hunds opdrætter.

Registrering af data:
Sundhedsudvalgets dyrlægekonsulent gennemgår de modtagne indberetninger og kan tage kontakt til den indberettende, såfremt indberetningens indhold ønskes yderligere belyst. Når dyrlægekonsulenten er sikker på korrektheden af indberetningen, registreres sygdommen. Endvidere registreres modtagne helbredsattester.

De originale indberetninger opbevares på en sikret lokalitet i 5 år. Registret er Cairngruppens ejendom. Databasen skal stedse være sikret bedst muligt mod uvedkommende adgang, og der skal løbende tages sikkerhedskopier.
De computerprogrammer, der arbejdes i, skal være af en type, der kan tilknytte rapporter fra almindeligt forekommende tekstprogrammer. Anvendte programmer skal være lovligt registrerede.

Formidling af data:
Cairngruppens Sundhedsudvalg fremstiller informationsmateriale om sygdomme og sundhed.
Hvert år udarbejder Sundhedsudvalget en rapport om årets arbejde og en oversigt over indberettede sygdomme. Årsrapporten offentliggøres på Cairngruppens hjemmeside og i Terrier Nyt.

Blanketter og informationsmaterialer:
Alle omtalte blanketter og pjecer kan udskrives fra www.cairn-terrier.dk / Sundhed / Downloads eller bestilles hos Sundhedsudvalgets sekretariat : se Sundhed / Kontakt.

Revideret juni 2014 og godkendt af:
Racerepræsentantskabet.
Tilladelser til sygdomsregistret indhentet fra:
Datatilsynet, Dansk Kennel Klub og Dansk Terrier Klub