Kære cairn terrier ejer,

I 2002 nedsatte cairngruppen under Dansk Terrier Klub et Sundhedsudvalg, hvis formål er at bidrage til arbejdet med at højne og bevare sundhedstilstanden for cairn terriere, der er stambogsregistreret i Dansk Kennel Klub.

Cairn Terrieren er en stærk, mental og fysisk sund race med en gennemsnitlig levealder på 12 år og er samtidig en race, hvor alvorlig sygdom sjældent forekommer. Derfor er det vigtigt, at racens sundhed bevares, og i denne forbindelse er det væsentligt, at Sundhedsudvalget får oplysninger om sygdomme til central registrering.

Gennem registrering vil udvalget kunne følge sygdommes udbredelse statistisk og spore eventuel arvelig-hed, således at racens opdrættere og ejere i samarbejde med Sundhedsudvalget kan iværksætte tiltag til at imødegå evt. trusler mod racens fremtidige sundhedstilstand. En opdrætter eller ejer, der har tilmeldt sig Sundhedsudvalgets ordning, forpligter sig til at oplyse Sundhedsudvalget om arvelige lidelser i deres opdræt/hundehold. Ligeledes forpligter de tilmeldte sig til at udlevere denne pjece til deres hvalpekunder, den dag hvalpene overtages af deres nye ejere.

Om Sundhedsudvalget:

Sundhedsudvalget er baseret på frivillig arbejdskraft. Medlemmerne arbejder under ansvar og har tavshedspligt om den information, som tilgår Sundhedsudvalget. Udvalget videregiver kun information skriftligt og efter skriftlig anmodning fra tilsluttede opdrættere og ejere. Der føres journal med dette.

Hvem registrerer, hvad registreres, og hvad bruges informationerne til ?

Sundhedsudvalgets dyrlægekonsulent og registrator, der er de eneste 2 i Sundhedsudvalget, der har kend-skab til både din hunds navn og den indberettede sygdom, registrerer din hunds navn, køn, DKKreg.nr., fødselsdato, data på hundens forældre, den lidelse, der indberettes og endelig, hvorvidt hunden er blevet helbredt. Oplysninger om ejerforhold registreres ikke. Der udarbejdes løbende en statistik over indberettede sygdomme, hvilken statistik er udgangspunkt for Sundhedsudvalgets videre arbejde, jfr. næste afsnit. Cairn terrier-opdrættere og -ejere, der er tilsluttet Sundhedsudvalgets registreringsordning, har ret til at rekvirere oplysninger om specifikke individers sundhedstilstand fra registeret. Rekvisition skal ske skriftlig og er forbundet med et gebyr. Gebyret tilbagebetales, såfremt der intet er registreret på den forespurgte hund.

Hvem bliver orienteret om din indberetning?

Med virkning fra 10.04.2011 vil opdrætterne og ejerne af din hunds forældredyr blive orienteret om, hvad der er indberettet på din hund. Orientering er inddelt i koder, fastsat af Sundhedsudvalgets dyrlægekonsu-lent, der vil angive i hvilken grad din indberetning har betydning for din hunds fremtidige livskvalitet, og hvorvidt indberetningen er avlsrelevant.

Sundhedsudvalgets sideordnede opgaver:

Samtlige medlemmer i Sundhedsudvalget har til opgave at opsamle tilgængelig information om evt. syg-domme hos cairn terriere i ind- og udland. Endvidere er udvalget forpligtet til årligt at udarbejde en stati-stik på baggrund af det forløbne års indberetninger og sørge for, at denne statistik bringes i Dansk Terrier Klubs medlemsblad, Terrier Nyt, såvel som på Cairngruppens hjemmeside, www.cairn-terrier.dk.

Hvem kan tilsluttes ?

Cairn terrier-opdrættere og -ejere, der er medlemmer af Dansk Terrier Klub, kan tilslutte sig Sundhedsud-valgets registreringsordning. Tilslutning er forbundet med et gebyr. Tilsluttede opdrættere og ejere har ret til at anvende Sundhedsudvalgets logo i forbindelse med reklame og markedsføring tilknyttet deres cairn terrier opdræt og aktiviteter. Tilslutning giver endvidere ret til at rekvirere oplysninger om specifikke individers sundhedstilstand fra Sundhedsudvalgets register. Rekvisition kan kun ske skriftligt og er forbundet med et gebyr.

Sundhedsattesten:

Printes fra "Downloads".

Denne attest skal din dyrlæge udfylde, når du ved hundens 1 års alder kommer på besøg for at få hunden vaccineret. Alternativt kan din hunds opdrætter udfylde en opdrættererklæring. Det er vigtigt for opdrætternes avlsarbejde, at Sundhedsudvalget modtager så mange sundhedsattester, opdrættererklæringer og sygdomsindberetninger som muligt. En sundhedsattest på en helt rask hund er også vigtig, idet denne sundhedsattest indgår på den positive liste, ligesom alle attesttyper er vigtige redskaber for din hunds opdrætter i dennes fremtidige avlsprogram.

Min cairn terrier er syg:

Det første du skal gøre, hvis din hund bliver syg, er naturligvis at søge dyrlæge. Hvis det viser sig, at din hund har en arvelig lidelse, skal du henvende dig til hundens opdrætter og Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalgets dyrlægekonsulent vil kunne bistå med information om den pågældende lidelse. For at kunne registrere din hunds lidelse i Sundhedsudvalgets database kan du fremsende enten en erklæring fra din dyrlæge eller kopi af din hunds journal, hvorefter Sundhedsudvalgets dyrlægekonsulent vil vurdere, om tilfældet skal registreres i Sundhedsudvalgets database.

Kontakt Sundhedsudvalget:

Der henvises til www.cairn-terrier.dk / Sundhed / Kontakt.

Sundheds-, opdrætter- og dyrlægeattester sendes til:

Dyrlæge Helle Busk, Bernstorffsvej 131, 2900 Hellerup

Priser:
Der henvises www.cairn-terrier.dk / Sundhed / Prisliste

Artiklen revideret april 2011